HỘI NGHỊ ĐIỆN QUANG CAN THIỆP TOÀN QUỐC LẦN THỨ 7 - 2019

Các mốc thời gian quan trọng

  • Thời hạn đăng ký tham dự: 22/03/2019
  • Thời hạn nộp báo cáo tóm tắt & Đăng ký trình bày: 08/03/2019
  • Thời hạn nộp báo cáo toàn văn:
  • Hội nghị : 19 - 20/04/2019