HỘI NGHỊ ĐIỆN QUANG CAN THIỆP TOÀN QUỐC LẦN THỨ 7 - 2019

Mời gửi bài

Để các báo cáo tại Hội nghị Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ 7 phong phú và chất lượng, Ban tổ chức kính mời các đại biểu có quan tâm đến chủ đề của hội nghị gửi báo cáo tóm tắt và nghiên cứu khoa học có giá trị tham gia hội nghị.

Quý vị phải gửi bản báo cáo toàn văn sau khi báo cáo tóm tắt được ban tổ chức thông qua. Bài báo cáo phải được đính kèm trong bản đăng ký trên website của hội nghị. Email xác nhận đăng ký sẽ được gửi tới quý vị trong vòng 24 giờ.