HỘI NGHỊ ĐIỆN QUANG CAN THIỆP TOÀN QUỐC LẦN THỨ 7 - 2019

Ban tổ chức Hội nghị VSIR 2019

1/ Trưởng ban tổ chức

GS. TS. Phạm Minh Thông

 

2/ Phó Trưởng ban tổ chức

PGS.TS  Lê Văn Trường

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

TS. Trần Chí Cường

 

3/ Ủy viên ban tổ chức

PGS.TS. Bùi Văn Giang

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiền

BSCKII. Nguyễn Đức Khang

PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

CN. Trần Công Chí

 

4/ Thành viên của Hội đồng khoa học

Trưởng tiểu ban:                

GS.TS Phạm Minh Thông

Ủy viên:                      

PGS.TS Lê Văn Trường

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

TS. Trần Chí Cường

PGS.TS. Bùi Văn Giang

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiền

BSCKII. Nguyễn Đức Khang

PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

 

5/ Tiểu ban tài chính          

Trưởng tiểu ban        

GS.TS Phạm Minh Thông   

Ủy viên:   

          PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng                 

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

CN Trần Công Chí

 

6/ Tiểu ban ngoại giao

Trưởng tiểu ban:                

GS.TS Phạm Minh Thông

Phó trưởng tiểu ban:

PGS.TS Lê Văn Trường

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

Ủy viên:                       

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng

TS. Trần Chí Cường

PGS.TS. Bùi Văn Giang

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiền

BSCKII. Nguyễn Đức Khang

PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

 

7/ Tiểu ban hậu cần

          Trưởng tiểu ban                 

GS.TS Phạm Minh Thông

          Phó trưởng tiểu ban

PGS.TS Lê Văn Trường

                   PGS.TS Vũ Đăng Lưu

          Ủy viên                        

CN Trần Công Chí                                            

 

8/ Tiểu ban kỹ thuật, in ấn          

Trưởng tiểu ban                 

GS.TS Phạm Minh Thông

          Phó trưởng tiểu ban

PGS.TS Lê Văn Trường

                   PGS.TS Vũ Đăng Lưu

          Ủy viên                        

CN Trần Công Chí